Fiery JobFlow

Hide or show navigationPrevious topicNext topicSharePrintPDF

Przesyłanie zadań

Zadania można przesyłać z domyślnej lokalizacji folderu Smart Folder lub z lokalizacji SMB, FTP bądź sFTP, konta Dropbox, albo korzystając z metody „przeciągnij i upuść”.

Podczas instalacji aplikacji Fiery JobFlow na dysku z największą dostępną ilością pamięci tworzony jest folder SmartFolder pełniący rolę folderu głównego programu. Po utworzeniu przepływu pracy w aplikacji Fiery JobFlow w folderze SmartFolder tworzony jest odpowiadający temu przepływowi folder, którego nazwa jest identyczna z nazwą tego przepływu. Folder SmartFolders jest udostępniany w całej sieci i można uzyskać do niego dostęp z dowolnego podłączonego do sieci komputera Mac albo z systemem Windows za pośrednictwem protokołu SMB. Adres IP lub nazwę domeny można uzyskać od administratora. Do przesyłania zadań do określonego podfolderu folderu SmartFolder można użyć poleceń kopiowania i wklejania albo metody „przeciągnij i upuść”.

Zadania można także przesyłać z szeregu innych lokalizacji:

  • Dropbox

  • SMB

  • FTP

  • sFTP

  • Operację przeciągania i upuszczania wykonuje się z pulpitu komputera do okna przeglądarki, w którym otwarta jest aplikacja Fiery JobFlow.

Lokalizacje są konfigurowane przez administratora w oknie Ustawienia konta. Można dodać wiele lokalizacji tego samego typu. Istnieje możliwość archiwizacji zarówno ukończonych zadań, jak i zadań zawierających błąd w dowolnej lokalizacji.

Przesyłane mogą być zadania w postaci pojedynczego pliku, folderu albo archiwum (plik .zip). W przypadku przesłania folderu albo archiwum zawierających kilka plików program Fiery JobFlow łączy je w jedno zadanie. Pliki zostaną scalone w porządku alfabetycznym nazw plików/zadań. Folder może być przesłany do wszystkich źródeł danych wejściowych, z wyjątkiem serwisu Dropbox. Wszystkie źródła danych wejściowych akceptują archiwa i pojedyncze pliki.

Terms of Use