Configure

Hide or show navigationPrevious topicNext topicSharePrintPDF

Konfigurowanie ustawień drukarki

Możliwe jest opublikowanie połączeń drukowania i zdefiniowanie innych ustawień dotyczących przetwarzania zadań.

  1. W pozycji Przesyłanie zadań > Kolejki wybierz połączenia drukowania do opublikowania na serwerze Fiery server.
    • Opublikuj kolejkę prasy — standardowa kolejka serwera Fiery server, w której zadania są przetwarzane i drukowane w kolejności ich odebrania.

    • Opublikuj kolejkę wstrzymania — obszar przechowywania w celu późniejszego wydrukowania zadań z poziomu narzędzi do zarządzania zadaniami.

  2. Aby zezwolić na przesyłanie zadań z wykorzystaniem Fiery Hot Folders, wybierz opcję Przesyłanie zadań, a następnie zaznacz pole wyboru Fiery Hot Folders.
  3. Zapisz zmiany.
Terms of Use