Configure

Hide or show navigationPrevious topicNext topicSharePrintPDF

Dodawanie użytkowników do istniejących grup

Można dodać istniejących użytkowników do istniejącej grupy lub utworzyć użytkowników i dodać ich do istniejącej grupy. Użytkowników można dodać do dowolnej liczby grup.

Utworzenie konta użytkownika nie powoduje przypisania mu żadnych uprawnień do momentu dodania go do grupy.

 1. W programie Configure wybierz pozycję Konta użytkowników.
 2. Wybierz grupę, do której chcesz dodać użytkowników.
 3. Kliknij przycisk Przypisz użytkowników.
 4. Przypisz użytkownika do odpowiednich grup, korzystając z następujących metod:
  • Aby utworzyć nowego użytkownika i przypisać go do grupy, wybierz pozycję Utwórz i przypisz nowego użytkownika z listy rozwijanej, wpisz odpowiednie informacje w oknie dialogowym Utwórz użytkownika, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
  • Aby przypisać istniejące konto użytkownika do grupy, wybierz pozycję Dodaj z listy kontaktów. W oknie dialogowym Przypisz użytkowników wprowadź nazwę konta pod opcją Użytkownicy listy kontaktów Fiery, a następnie naciśnij klawisz Enter lub wybierz konto z listy i kliknij przycisk Dodaj użytkowników.
  • Aby przypisać użytkownika z globalnej listy adresów, wybierz pozycję Dodaj z globalnej listy adresów. Jeżeli protokół LDAP jest skonfigurowany i włączony, lista ta zawiera nazwy użytkowników z bazy danych organizacji. Jeżeli widoczny jest przycisk Konfiguruj ustawienia protokołu LDAP, kliknij ten przycisk, aby skonfigurować ustawienia protokołu LDAP do współpracy z Command WorkStation.
 5. Kliknij przycisk Zamknij po zakończeniu dodawania kont użytkowników do grup.
Terms of Use